Projektin tavoitteet

Eurooppalaisen työpaikkaohjaajan (European Workplace Tutor) pätevyysprofiilin kehittäminen
Projektin aikana kehitetään eurooppalaisen työpaikkaohjaajan pätevyysprofiili …

Eurooppalaisen työpaikkaohjaajan (European Workplace Tutor) koulutusohjelman siirtäminen
Projektissa pyritään siirtämään eurooppalaisen työpaikkaohjaajan (European Workplace Tutor) sekä oppimisprosessien ohjaajan (Learning Process Guide) koulutusohjelma osallistujamaiden kansallisiin koulutusjärjestelmiin integroimalla ne asianomaisiin, olemassa oleviin kansallisiin tutkinto- ja pätevyysprofiileihin.

Oppimisprosessin ohjauksen (Learning Process Guidance) pätevyysprofiilin kehittäminen
Kehitetään itsenäinen oppimisprosessin ohjauksen alaprofiili, joka jaetaan oppimistulosyksiköiksi (tutkinnon osiksi, opintokokonaisuuksiksi) ja määritellään sille laajuus opintosuorituspisteinä (ECVET/ECTS). Tämä osaamisprofiili, joka sisältää oppimistulosyksiköt sekä opintosuorituspisteet, siirretään kansallisiin järjestelmiin liittämällä se verrattavissa oleviin ammattiprofiileihin (Saksassa Aus- und Weiterbildungspädagoge).

Oppimisprosessin ohjaus (Learning Process Guidance) -moduulin pilotointi
Oppimisprosessin ohjaus -moduulia (osa European Workplace Tutor -tutkintoa) testataan monimuotokoulutuspilotteina projektin aikana kaikissa partnerimaissa lukuun ottamatta Itävaltaa. Lisätietoja navigointipalkissa kohdasta Siirto (pilotointi).

Sertifiointimallin kehittäminen
Projektissa kehitettävä sertifiointimalli ottaa huomioon olemassa olevat kansalliset tutkinnot ja tuo esiin eri tavat, joilla voidaan tunnistaa ja tunnustaa aiemmat tutkinnot, tutkinnon osat tai pätevyydet, jotka on saavutettu informaalin tai nonformaalin oppimisen tuloksena ja ovat relevantteja eurooppalaisen työpaikkaohjaajan / oppimisprosessin ohjaajan pätevöitymisessä.